Veertigdagentijdkalender

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus’ opstanding uit de dood.
Jezus zei: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Niet het duister maar de liefde overwon.

De veertigdagentijdkalender roept u op om op te staan en in beweging te komen voor anderen. Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst aan om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan. (Bron: “Op weg naar Pasen”  – veertigdagentijd kalender 2020 van de Protestantse Kerk Nederland
Voor de dagelijkse teksten voor de komende keer klik hier.

zondag 5 april 2020, Palmzondag
Lezen: Matteüs 26 vers 1 – 27 en 26 vers 66

Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam
voorbereid op het graf.
Matteüs 26 vers 12.

Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje met zeer kostrbare olie en goot die uit over zijn hoofd. De discipelen reageren geschokt. Jezus verdedigt de vrouw. Hij laat de vrouw opstaan en eert haar. Hij zet zichzelf tegenover de armen. Jezus zegt: ‘Nu komt het mij toe’. Armen zijn er altijd, Jezus nog maar enkele dagen. Jezus verbindt deze zalving met zijn dood. Zalven wordt balsemen. De vrouw zalfde alleen zijn hoofd, maar Jezus zegt dat ze hiermee zijn lichaam heeft gezalfd. Jezus maakt van dit eerbetoon een laatste eer. Wijst Jezus hier niet zelf ook vooruit naar zijn opstanding?  Wanneer andere vrouwen hem willen balsemen op eerste paasdag is dat niet meer nodig, want Hij is opgestaan!

Hoe zou u gereageerd hebben als u aanwezig geweest was?

Maandag 6 april 2020
Lezen: Matteüs 25 vers 1 – 13

Wees dus waakzaam, jullie weten niet op welke dag en
op welk tijdstip hij komt.
Mattheüs 25 vers 13

Jezus is in gesprek met zijn leerlingen, op de Olijfberg. En Hij legt hen van alles uit over het koninkrijk van God. Onder andere door een vergelijking te maken met vijf wijze en vijf dwaze meisjes die er met hun olielampen op uit trekken. Deze tien meisjes moeten een bruidegom opwachten. In deze gelijkenis, en in een aantal andere gelijkenissen aan het einde van het evangelie volgens Matteüs, wil Jezus vertellen dat je goed moet opletten en waakzaam moet zijn. Als God koninkrijk zal aanbreken op aarde, moeten mensen daar klaar voor zijn.

Wat betekent het voor u dat u altijd waakzaam moet zijn?

Dinsdag 7 april 2020
Lezen: Johannes 12 vers 13

                                                        Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer,
de koning van Israël

Johannes 12 vers 13

Het verhaal over Jezus’ intocht in Jeruzalem vinden we in alle vier de evangeliën. Johannes vertelt het verhaal in slechts een paar verzen. Hij zegt bijvoorbeeld niets over leerlingen die een ezel moeten halen, de ezel is er gewoon. En ook Jezus zelf zegt niets in die evangelie. Maar de menigte plukt wel palmtakken, en de mensen juichen voor Jezus en roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.‘ Hosanna betekent van oorsprong: ‘Red ons!’ Maar in de tijd van Jezus was het een algemene uitroep geworden: Hoera! Leve de koning! Gezegend is Hij!

Vind u dat de uitroep ‘Hosanna’ bij Jezus passen? Waarom vindt u dat wel of niet?

Woensdag 8 april 2020
Lezen: Johannes 12 vers 20 – 36

                                             Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Johannes 12 vers 24

Jezus begint over zijn naderende dood te spreken. Jezus zegt dat een graankorrel moet sterven, pas dan kan hij veel vruchtdragen. Jezus maakt hier een vergelijking met zijn eigen dood en opstanding. Als Hij sterft, kan Hij opstaan. En dan ziet de hele wereld wie Hij is. Maar mensen moeten ook zelf iets doen: niet hun eigen leven het belangrijkste vinden, maar Jezus dienen en volgen. Dan zal God diegene eren.

Hoe kunt u laten zien dat u Jezus wil dienen en volgen?

Donderdag 9 april 2020, Witte Donderdag
Lezen: Johannes 13 vers 1 – 30

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen.

Johannes 13 vers 15

Jezus is in Jeruzalem voor het pesachfeest. De leerlingen eten met elkaar, en Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Het wassen van de voeten van gasten liet zien hoe gastvrij iemand was. Door de stoffige wegen en de blote voeten in sandalen was dit ook noodzakelijk. Het wassen van voeten was een taak die normaal door slaven werd uitgevoerd. Jezus wil dat de leerlingen hem navolgen. Het gaat erom dat iemand de minste wil zijn, en een ander wil dienen (zie ook Marcus 9 vers 35). Dit is voor veel mensen niet gemakkelijk Jezus wil hierin een voorbeeld zijn.

Hoe kunt u de mensen om u heen dienen?

vrijdag 10 april 2020, Goede Vrijdag
Lezen Johannes 18 en 19

                              Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij
boog zijn hoofd en gaf de geest.

Johannes 19 vers 30

De evangelisten vertellen hoe er met de dood van Jezus twee dingen uit de Schrift in vervulling gingen. Het eerste dat de mensen bobbelen over zijn kleren (Psalm 22 vers 19). Het tweede de vraag om iets te drinken (Psalm 69 vers 22). Als Jezus dan sterft zegt hij: ‘Het is volbracht.’ Hij heeft gedaan wat er moest gebeuren. Johannes vertelt hoe Jezus vlak voor dat hij sterft zijn moeder en een leerling elkaar met nieuwe ogen laat zien, alsof Hij hen op het hart drukt goed voor elkaar te zorgen.

Jezus verbindt zijn moeder en zijn leerling aan elkaar. Bent u wel eens door een verdrietige gebeurtenis dichter bij andere mensen gekomen?

zaterdag 11 april 2020, Stille Zaterdag
Sta vandaag eens stil: letterlijk door bijvoorbeeld tien minuten of langer helemaal niets te doen. En door na te denken over wat deze dag voor u betekent.

zondag 12 april 2020, Pasen
Lezen: Johannes 20 vers 1 – 18

                                     Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:
‘Ik heb de Heer gezien!’

Johannes 20 vers 18a

De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwarring. Opeens is er het bericht over een leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, zichtbaar, tastbaar, herkenbaar. Hij is lijfelijk aanwezig met een verheerlijkt lichaam in een verheerlijkt bestaan, doorademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. Zo breekt Hij in ons gesloten wereldbeeld in. De schok is groot, maar de vreugde niet te stuiten.

Hoe kunt u de niet te stuiten vreugde over Jezus’ opstanding in uw omgeving laten zien?

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.