Identiteit van onze gemeente

De Vrije Evangelische Gemeente ( VEG ) Bussum is een gemeenschap van gelovigen die willen leven in gemeenschap met elkaar maar bovenal in gemeenschap met Jezus Christus. We weten ons geroepen door God, die Zijn Zoon stuurde. We willen Jezus aannemen als Heer in ons leven en van Hem getuigen. Wetende dat God ons in Jezus tegemoet komt.
We willen ons openstellen voor de leiding van de Heilige Geest die inzicht en begrip geeft bij het lezen van de bijbel, maar ook bij keuzes in ons persoonlijk leven.

Enkele kenmerken van onze gemeente zijn:

Congregationalisme

Onze gemeente is een zelfstandige gemeente. Samen met andere VEG’n vormen wij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie ook www.bondveg.nl.

Niet een hiërarchische kerkvorm, maar een bottum-up structuur kenmerkt onze gemeente.
Plaatselijk worden beslissingen genomen door de gemeentevergadering, dat wil zeggen, alle leden samen.

Persoonlijk geloof

Een eigen relatie met God is voorwaarde om lid te worden. Door Jezus Christus roept God ons allen en alleen aan God zijn wij verantwoording schuldig.

Elk lid van de gemeente staat in het ambt van gelovige (algemeen priesterschap), en kan zijn gaven inzetten voor het koninkrijk van God.

Zending

We willen een gemeente zijn, niet naar binnen gekeerd maar met oog voor de wereld waarin we wonen. Daaruit vloeit voort dat we, als gemeente, maatschappelijk betrokken zijn. We willen niet alleen in woord, maar ook in daad getuigen van Jezus onze Heer.

Doop

Zoals in de beginselverklaring staat vermeld zijn wij een gemeente die heeft gekozen voor de kinder- of gezinsdoop. Uit respect voor de leden die niet kiezen voor de kinderdoop is er de mogelijkheid om kinderen voor te stellen in de gemeente.

Maaltijd van de Heer ( Avondmaal )

Als wij Avondmaal vieren, vieren wij de maaltijd van de Heer en niet de maaltijd van de gemeente in Bussum. Het is Jezus die nodigt en een ieder die zich Zijn eigendom weet, mag deelnemen. Lid zijn van de VEG Bussum is dus geen voorwaarde.