Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is aangesteld door de kerkenraad en heeft als taak:

“Het beheer van de kerkelijke gebouwen en voorts het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad op het terrein van financiën en administratie.”
De leden van de commissie worden benoemd door de kerkenraad, op voordracht van de commissie. De administrateur van de gemeente heeft zitting in de commissie en heeft een afzonderlijke taakomschrijving. Tevens is een kerkenraadslid, lid van de commissie.

Onder beheer van de gebouwen wordt verstaan: alle roerende en onroerende goederen van de gemeente, zowel betreffende aankoop, verkoop, huur en verhuur, als het onderhoud hiervan.

De commissie legt jaarlijks een begroting voor aan de kerkenraad, waarin o.a. het onderhoud van de gebouwen is opgenomen. In bijzondere gevallen en bij calamiteiten doet zij een apart voorstel aan de kerkenraad.
De administrateur verzorgt de gehele financiële administratie van de gemeente en is samen met de penningmeester bevoegd tot het doen van alle uitgaven, voortvloeiende uit de goedgekeurde begroting.

De Commissie van Beheer is bereikbaar via cievanbeheer@vegbussum.nl.