Veilige gemeente

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen kerkelijke gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de kerkenraad van de gemeente. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente.

Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan.

Ds. S. Van der Velde is door de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten aangesteld als vertrouwenspersoon. De Vrije Evangelische Gemeente Bussum maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid zodat diegene die hulp nodig heeft met iemand van buiten de kerkelijke gemeente kan overleggen. Ook kan hulp worden geboden door de predikant en kerkenraadsleden van de Vrije Evangelische Gemeente Bussum.

Het is belangrijk om de juiste verwachtingen te scheppen.

Taken van de vertrouwenspersoon
Opvang en begeleiding: De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen versterkte informatie. Adviseren: Na het eerste contact wordt de aard, ernst en omvang van de klacht met melder besproken en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject.
Signaleren: De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom het thema Veilige gemeente.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?
Doet niet aan waarheidsvinding. Gaat zelf niet op onderzoek uit. Is niet de oplosser van het probleem. Is geen mediator. Is geen therapeut, pastoraal medewerker, geen advocaat en geen rechercheur. Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Heeft u vragen over ongewenste omgang, seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag? Wilt u een melding doen? Neemt dan contact op met ds. S. van der Velde of raadpleeg de lokale predikant en/of kerkenraad. De contactgegevens staan vermeld onder ‘Melden misbruik’.

Melden van misbruik en grensoverschrijdend gedrag

Het vergt moed om over misbruik te spreken en dit in de kerk te melden. Het vergt in de allereerste plaats moed van het slachtoffer om met het verhaal naar buiten te komen. Het vraagt moed van luisteraars om het verhaal aan te horen.

Seksualiteit gaat over intimiteit en dat maakt het tot een kwetsbaar onderwerp. Over seksualiteit spreken is voor sommige mensen al lastig. Over misbruik en seksualiteit spreken is nog lastiger. Zeker als je slachtoffer bent van seksueel misbruik door iemand uit je eigen kerkelijke gemeente. Seksueel misbruik is een vorm van machtsmisbruik en kan helaas overal plaatsvinden, veelal waar sprake is van ongelijkheid in macht en positie. Mensen in kwetsbare- of afhankelijkheidssituaties kunnen hier slachtoffer van worden. Denk daarbij aan kinderen, jongeren en mensen die pastorale begeleiding krijgen in een kwetsbare fase in hun leven. Het is belangrijk om seksueel misbruik te melden. Als misbruik aan het licht komt kan recht gedaan worden aan alle betrokkenen. En, minstens zo belangrijk: het misbruik moet gestopt worden.

Vertrouwenspersoon vanuit de Bond
Ds. S. van der Velde
telefoon: 0525-685343
e-mail: svandervelde1@kpnmail.nl

Vertrouwenspersonen binnen de gemeente
Predikant: predikant@vegbussum.nl
Voorzitter: voorzitter@vegbussum.nl

Meldpunt SMPR
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is bij dit meldpunt aangesloten.

Elke persoon die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijke vrijwilliger kan zich laten adviseren door dit meldpunt. Ook kerkenraden kunnen voor advies bij SMPR (smpr.nl) terecht

Veilig Jeugdwerk

De kerk wil een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart naar club of andere bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan. Maar als je door mensen vanuit de kerk bedreigd, geïntimideerd of zelfs seksueel misbruikt wordt, dan is het fijn als je bij iemand terecht kunt met je verhaal. Je kunt dan terecht bij iemand, die vertrouwenspersoon van deze kerk is (zie ‘Melden misbruik’).

Waarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht?
Je kunt bij mij terecht als in de kerk, of tijdens kerkelijke jongeren bijeenkomsten dingen gebeuren die jij niet wilt. Word je lastiggevallen of durf jij degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Dit kan natuurlijk voor iedereen heel verschillend zijn. Denk maar aan deze voorbeelden: Tijdens een bijeenkomst in de kerk legt iemand van de kerk zijn hand op jouw been of iemand van de kerk uit seksistische opmerkingen naar jou of andere vormen van seksueel misbruik. Maar ook: als iemand van de kerk jou onder druk zet, omdat je iets gezien hebt, wat je niet had mogen zien. Ook cyberpesten hoort hier nu bij. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Je kunt je voorstellen, dat we niet alle voorbeelden hebben kunnen opnoemen. Zit je ergens mee en het heeft met de leiding van de kerk of club en met jou te maken? Meld het dan bij de vertrouwenspersoon.
Bovengenoemde vertrouwenspersonen zijn ook het aanspreekpunt van de jeugd. Dit betekent dat alle jeugd die tijdens kerkelijke activiteiten te maken krijgt met misbruik, intimidatie en/of geweld, contact met hem kan opnemen.