WZD

Werkgroep voor Zending en Diaconaat

Contact

Post adres : WZD Dr. Fred. van Eedenweg 43, 1401 GC Bussum
Email : WZD@vegbussum.nl
Giro reknr.: 7699564 t.n.v. VEG Werkgroep Zending en Diaconaat te Naarden

Visie voor Zending en Diaconaat

Als Vrije Evangelische Gemeente willen we zendingsgemeente zijn. Dit houdt in dat we er aan meewerken om zoveel mogelijk mensen deelgenoot te maken van Gods bevrijdende liefde in Jezus Christus. De bijbel leert ons ook dat we onze naaste in zijn levensbehoefte dienen te ondersteunen, om een menswaardig en gerespecteerd leven te kunnen leiden, op basis van gelijkwaardigheid.

Organisatie

Functies binnen de WZD zijn voorzitter, secretaris en penningmeester.
Onder de leden is minimaal één lid van de kerkenraad ( bij voorkeur een diaken)
De WZD is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en pleegt overleg met de kerkenraad indien zij noodzaak ziet om af te wijken van de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting en / of beleid. De werkgroep heeft haar eigen begroting.
De WZD bestaat uit een kleine kerngroep van leden, op projectbasis worden hier medewerkers aan toegevoegd.

Er zullen ongeveer 6 reguliere vergaderingen per jaar nodig zijn. Uitgezonderd de projectvergaderingen.

De WZD beheert de financiële middelen voor vele vertegenwoordigingen en activiteiten binnen en buiten de gemeente. Er wordt naar gestreefd om deze vertegenwoordigingen minstens éénmaal per jaar in de vergadering uit te nodigen. De notulen van de reguliere vergaderingen gaan naar de kerkenraad.

Activiteiten binnen de kerkelijke gemeente

· Autodienst vervoer voor het bijwonen van de diensten.
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn op eigen krachten/gelegenheid de diensten te bezoeken kunnen een verzoek indienen om gehaald en gebracht te worden. In principe geldt dit alleen voor de ochtenddienst.

· Gemeente contact: Bezoekt mensen die in bijzondere omstandigheden verkeren.

· Soos 55+ 1x maand komen de ouderen samen voor een gezellige middag.

· Ieder jaar wordt er een kerstmiddag georganiseerd voor de ouderen.

Activiteiten in de regio

Globale omschrijving van de activiteiten
· Naarderheem – verpleeghuis, één van de locaties van de Gooimeent zorginstellingen.
Financieel ondersteunen we de dagbehandeling voor afasie.
Onze gemeente is vertegenwoordigd in de Commissie Geestelijke Verzorging. Deze commissie is opgericht door diverse kerken in Naarden, Bussum en Huizen en zij verzorgt de zondagse diensten.
De kerkenraad van de VEG Bussum vervult een aantal keren per jaar de functies van ouderling en diaken in deze diensten.
Voor meer informatie : http://www.gooimeent.nl/

· Ieder jaar wordt in de kerstnacht op de stadswallen van Naarden (bij het Ravelijn) een kerstnachtdienst georganiseerd door onze gemeente. Een indrukwekkende samenkomst waaraan behalve onze predikant, muzikale medewerking wordt verleend door muziekvendel “Nardinc” uit Naarden.

Kerk en Samenleving

De Interkerkelijke Stuurgroep ‘Kerk & Samenleving’ probeert binnen de gemeenschap van Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent de diaconale verantwoordelijkheid van alle samenwerkende kerken op het gebied van sociale en financiële zorg om te zetten in concrete acties. Leden zijn de vertegenwoordigers van (diaconieën van) de kerkelijke gemeenten. Activiteiten zijn o.a.:

·Het Interkerkelijk Diaconaal Fonds is gericht op individuele hulpverlening in noodgevallen waar bijv. een Gemeentelijke Sociale Dienst of de Stichting Noodfonds Bussum niet in staat is te helpen; We steunen dit fonds.

·Open Kerk – Onze gemeente is betrokken bij deze werkgroep. Open Kerk houdt in dat op donderdagen de Koepelkerk aan de Brinklaan is opengesteld voor meditatie, gebed en gesprek. Tevens wordt een middag-pauzedienst gehouden. Pastores/predikanten en vrijwilligers van verschillende kerken maken dit mogelijk.

· Stil Kerkasiel is een stichting die ontstaan is door het initiatief van de leden van de interkerkelijke werkgroep “Kerk en Samenleving” uit Naarden en Bussum. De stichting tracht hulp te bieden aan praktisch uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland en specifiek in de regio o.a. door het bieden van onderdak.

Wereldwijde activiteiten

Op verzoek van de SZD doet de gemeente mee aan handtekeningenacties voor mensen die waar ook ter wereld onze steun nodig hebben.

Ook via de SZD doet de gemeente mee aan kledingacties voor onze naaste die dat nodig heeft.

In het geval dat zich ergens ter wereld calamiteiten/rampen voordoen dan zullen we d.m.v. collectes onze bijdrage leveren aan het noodfonds van de SZD om mee te helpen deze nood te lenigen.

Links