Overdenking

Wie van de twee
heeft nu de wil van zijn vader gedaan?
Mat 21:31a

Israëlzondag: Wie deed de wil van de Vader?

De zin: wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? is de vraag die Jezus stelt aan de Schriftgeleerden als hij het verhaal van de twee zonen, waarvan de één nee zegt en ja doet en de ander ja zegt maar nee doet. Het gaat over op je schreden terugkeren en betrouwbaarheid. Het gaat om de wil van de vader doen. Durven wij schuld te erkennen en terug te keren van een verkeerd pad? Zijn wij betrouwbaar in wij wat wij zeggen? Op 30 september vieren joden Jom Kippoer, Grote verzoendag. Het is het belangrijkste feest van het Jodendom en draait om schuldbelijdenis, het maken van een nieuwe start en verzoening. Daarom is ommekeer, verzoening met God en mensen als thema gekozen voor Israëlzondag die dit jaar op 1 oktober valt. Geen makkelijk onderwerp!

In 1995, vijftig jaar na de oorlog, wordt op verzoek van de Commissie Dienst aan Israël en het Comité van de Bond van VEG, in alle Bondsgemeenten een verklaring voorgelezen waarin schuld wordt beleden voor de houding van de Bond vlak voor en in de Tweede Wereldoorlog. (…)‘Wij belijden voor God en Israël onze medeverantwoordelijkheid en schuld, omdat wij in het bijzonder tijdens de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en in de eerste helft van de veertiger jaren, niet of veel te weinig onderkend hebben welk kwaad zich voltrok ten opzichte van onze Joodse broeders en zusters. Wij hebben ook door onze passiviteit het lijden van Israël vermeerderd en schuld op ons geladen.’ (…)1)

Israëlzondag hoort bij onze traditie. Iedere eerste zondag van oktober is het Israëlzondag, één zondag per jaar waarin we extra stilstaan bij de verbondenheid met Israël. Sinds de jaren 80 is daar ook in de Vrije Evangelische Gemeente aandacht voor. Wij lezen tenslotte uit de geschriften van Israël: de Tenach en het Nieuwe Testament. Dat we dit doen met een christelijke bril op, interpreteren van de Schrift met Christus in onze gedachten, geeft ons lezen een bepaalde kleur. In Jezus Christus zijn we verbonden met dat deel van Israël dat Hem

beleidt als Gods Messias. Maar ook met dat deel van Israël dat vanwege 2000 jaar “christendom” in Hem niet de vervulling van Gods belofte kan zien. Na de Tweede Wereldoorlog hebben mensen uit de kerken, ook uit onze geloofsgemeenschap nagedacht over ‘onze’ manier van bijbellezen, dat bepaalde teksten anti-Joods geïnterpreteerd zijn waardoor de Jodenvervolging eenvoudiger plaats kon vinden. Daarom letten we tegenwoordig extra op dat we teksten niet antisemitisch uitleggen.
Ook de tekst over de twee zonen vraagt om oplettendheid.

Petra Smit

1) Van der Kamp, Niet gij draagt de wortel,Bijlage 2, 77. 3

U kunt ook de vorige overdenkingen teruglezen.